Organizing team

Jana Podolková
Head of organizing team

jana.podolkova@avsectraining.cz
+420 601 391 215

Richard Kubelka
member of organizing team

+420 724 811 364

Denisa Podolková
member of organizing team

denisa.podolkova@avsectraining.cz
info@avsectraining.cz